Christelijke vorming

Het geloof in het dagelijks leven

Bij Agnes school zijn we van mening dat de geestelijke vorming van de leerlingen integraal deel uitmaakt van de gepersonaliseerde onderwijsfilosofie.

De school benadrukt vooral de belangrijke rol van de ouders in de spirituele ontwikkeling van hun kinderen. Leerlingen worden, ongeacht hun specifieke geloof, aangemoedigd om hun persoonlijke relatie met God te verdiepen en hun spirituele leven te ontwikkelen, vanuit een geest van oprechte vrijheid en toewijding. Dit stelt hen in staat om als mensen verrijkt te worden en om in elke zin van het woord uit te munten.

De school staat open voor alle gezinnen die zich in haar onderwijsfilosofie herkennen. U hoeft geen christen te zijn om toegelaten te worden tot Agnes School, maar het is wel cruciaal dat de ouders de keuze van de school aanvaarden en respecteren.

De aalmoezeniersdienst van de school wordt toevertrouwd aan twee priesters van Opus Dei, een instelling van de katholieke kerk: een voor de kleuter- en de basisschool en de andere voor de middelbare school.

Er worden regelmatig Missen opgedragen in de school. Ouders en leraars zijn er welkom. De leerlingen hebben de mogelijkheid om te biecht te gaan. Er worden ook Missen georganiseerd voor de gezinnen.

De godsdienstlessen

Alle leerlingen nemen deel aan de godsdienstlessen, waar ze een grondig inzicht kunnen opdoen in het christelijk geloof. De sacramenten, moraaltheologie en de Heilige Schrift komen erin aan bod.

De lessen trachten de eenheid tussen geloof, cultuur en leven te bevorderen om verantwoordelijke volwassenen te vormen die hun geloof en hun talenten inzetten voor het welzijn van mensen en van de maatschappij die ze mee zullen opbouwen.

In de kleuterschool gebruiken de leraars de methodologie van ‘de Goede Herder’ om de kinderen warm te maken voor het geloof. Deze catechese is geïnspireerd op de pedagogiek van Maria Montessori en biedt de kinderen de mogelijkheid om de liefde van God te ervaren, om hen te begeleiden in hun religieuze vaardigheden van contemplatie en gebed. Met behulp van materiaal dat speciaal daarvoor werd ontwikkeld, ontdekken de leerlingen hoe ze zelf dichter tot God kunnen komen volgens het beginsel ‘help me om het zelf te doen’.

De toegang tot en de voorbereiding op de sacramenten

Verschillende keren per week dragen de priesters een Mis op, waaraan de leerlingen, ouders en leraars kunnen deelnemen. Als ze dat wensen kunnen de leerlingen het sacrament van de verzoening ontvangen.

De aalmoezeniersploeg kan haar diensten aanbieden om de kinderen te begeleiden bij de voorbereiding op de biecht (P1), de eerste communie (P2), en het vormsel (P5-P6).

Scroll naar boven